Cookies & Privacy

1. COOKIES

Deze Cookie Policy respecteert en hanteert de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG), de Telecommunicatiewet, alsook alle overige ter zake geldende regelgeving.

 

Archiles architecten Bv, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 89, 2400 Geel, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, hierna genoemd ‘Archiles architecten Bv’, beoogt de bezoeker van haar website door middel van deze Cookie Policy te informeren over het beleid dat Archiles architecten Bv hanteert betreffende Cookies.

 

De website maakt gebruik van Cookies. Sommige Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken. Andere Cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. Deze kan u steeds weigeren indien u dit wenst. Door gebruik te maken van Cookies beoogt Archiles architecten Bv de optimalisatie van haar website te bekomen en u een gebruiksvriendelijke ervaring te garanderen.

 

1.1 Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of web toepassing tijdens het bezoek aan de onlineservice of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

 

1.2 Waarom gebruiken we cookies?

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website.

 

1.3 Welke cookies gebruiken we?

1.3.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke & functionele cookies: Deze cookies zijn nodig om de website optimaal en volgens de juiste functionaliteiten te laten werken. Ze zorgen er verder voor dat bepaalde voorkeuren van gebruikers worden opgeslagen (zoals schermresolutie, optimalisatie naar de gebruikte browser, etc.).

 

1.3.2 Analytische cookies

Analytische cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat Archiles architecten Bv het gebruik van deze website door bezoekers kan analyseren (zoals bezochte webpagina’s, de tijd die doorgebracht werd op de website, eventuele problemen bij het laden van webpagina’s, etc.) en op basis van deze informatie kan optimaliseren. Op de website van Archiles architecten Bv werden cookies van Google Analytics geplaatst om deze data te verzamelen.

 

1.4 Weigeren & beheren van cookies

U kan de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen en kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Voor de meest courante webbrowsers kan u hiervoor de volgende gebruikshandleidingen terugvinden:

 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde elementen op deze website (waaronder bepaalde afbeeldingen of teksten) er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

1.5 Vragen en wijzigingen

Indien u nog vragen zou hebben, kan u terecht op het volgend e-mailadres: info@archiles.be. Archiles architecten Bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

 

2. PRIVACY

2.1 Verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Archiles architecten Bv verzamelt wanneer u als klant een beroep op ons doet voor diensten of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als leverancier. De gegevens worden verwerkt voor klantenbeheer, boekhouding en public relations.

 

Meer bepaald gaat het over gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en afhandeling van het project of toekomstige opdracht waarvoor u op ons beroep doet, dit kan zowel uw persoonlijke gegevens, uw professionele gegevens als uw financiële gegevens omvatten.

 

Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u zelf of rechtmatig via derden.

 

Om een optimale service te kunnen verlenen in verband met bovenvermelde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan personen betrokken bij uw opdracht en de afhandeling ervan. In bijzondere gevallen, kunnen wij ook verplicht worden uw gegevens door te gegeven aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen.

 

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Archiles architecten Bv draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

 

Al uw gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld. Het is steeds mogelijk een inzicht van uw gegevens aan te vragen en indien nodig ze te laten wijzigen of wissen. Hiertoe dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van uw identiteitskaart te sturen naar info@archiles.be. Voor extra informatie over de gegevensverwerking bij Archiles architecten Bv kan u eveneens terecht op dit email-adres.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Archiles architecten Bv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

2.2 Contactname

Archiles architecten Bv kan gecontacteerd worden op het navolgend emailadres: info@archiles.be. Indien u van oordeel zou zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan u hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

2.3 Slotbepalingen

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Policy en de overeenkomst tussen Archiles architecten Bv en de klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren. Archiles architecten Bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.